REKRUTACJA


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r


ZARZĄDZENIE NR 2/18 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust.1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019 w województwie małopolskim.


ODNOŚNIKI DO W/W ZARZĄDZEŃ:

ZARZĄDZENIE NR 2/18 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 25 stycznia 2018 r.


 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do kla s pierwszych publicznych szkół: trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia na terenie województwa m ałopolskiego na rok szkolny 2018 /2019


Terminarz rekrutacji


 Internat- pokoje


 

Kwestionariusz kandydata do technikum


Kwestionariusz kandydata kursu


 

TECHNIKUM ODZIEŻOWE – zawód: technik przemysłu mody


SZKOŁA POLICEALNA – zawód: technik usług kosmetycznych

SZKOŁA POLICEALNA – zawód: florysta


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – zawód: krawiec


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE


KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY – A. 71.


KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY – A.74.