AU.14– Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych TECHNIK PRZEMYSŁU MODY

Termin postępowania rekrutacyjnego: 03.06.2019r. – 19.07.2019r.

– składanie dokumentów: 03.06.2019r. – 12.07.2019r.

– opublikowanie list przyjętych: 19.07.2019r.

 

Termin postępowania uzupełniającego: 01.08.2019r. – 26.08.2019r.

– składanie dokumentów: 01.08.2019 – 20.08.2019r.

– opublikowanie list przyjętych: 26.08.2019r.

Wymagane dokumenty:

– wniosek/podanie o przyjęcie(druk ZSO dostępny w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej www.zsodz1.pl)

– świadectwo ukończenia szkoły będącej podbudową.

– 1 aktualna fotografia podpisana imieniem i nazwiskiem wraz z nr pesel.

– zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podst. Art.6ust.5ustawy z dnia 27.06.1997r. o służbie medycyny pracy (DZ. U. z 2017r.poz.1184) – dotyczy kandydatów do szkół zawodowych

Zajęcia: Planowane rozpoczęcie zajęć – 02.09.2018 rok
Zajęcia odbywają się 4  razy w tygodniu  od godziny 15.00 – 21.00

Uruchomienie kursu zależy od liczby chętnych.kwestionariusz kandydata na KURS

 

Kwalifikacja Liczba godzin
AU.14 – Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych 1100
AU.42 – Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych 550

 


 

AU.14- Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

 

1.Wykonywanie wyrobów odzieżowych

Słuchacz:

1) wykonuje rysunki modelowe wyrobów odzieżowych;

2) wykonuje formy i szablony elementów wyrobów odzieżowych;

3) dobiera materiały odzieżowe, dodatki krawieckie i zdobnicze do asortymentu odzieży;

4) wykonuje ściegi maszynowe;

5) wykonuje modelowanie konstrukcyjne wyrobów odzieżowych;

6) dokonuje rozkroju materiałów odzieżowych;

7) dobiera maszyny szwalnicze do szycia określonych wyrobów odzieżowych;

8) dobiera rodzaje szwów;

9) dobiera oprzyrządowanie maszyn szwalniczych;

10) obsługuje maszyny szwalnicze;

11) wykonuje wyroby odzieżowe zgodnie zamówieniami klientów;

12) stosuje obróbkę parowo-cieplną materiałów i wyrobów odzieżowych;

13) ocenia jakość wykonanych wyrobów odzieżowych;

14) oblicza zużycie materiałów odzieżowych i dodatków krawieckich;

15) sporządza kalkulację kosztów i ustala ceny usług.

2.Wykonywanie prac związanych z przeróbką i naprawą wyrobów odzieżowych

Słuchacz:

1) dokonuje oceny celowości i ryzyka związanego z przeróbką lub naprawą wyrobów odzieżowych;

2) określa zakres prac związanych z przeróbką lub naprawą wyrobu odzieżowego;

3) dobiera sposoby wykonywania przeróbek w wyrobach wyrobów odzieżowych;

4) przygotowuje wyrób odzieżowy do przeróbki;

5) dokonuje przeróbek wyrobów odzieżowych;

6) stosuje zasady wtórnego i przestrzennego modelowania wyrobów odzieżowych;

7) rozpoznaje uszkodzenia wyrobów odzieżowych;

8) dobiera sposoby dokonywania napraw wyrobów odzieżowych;

9) dokonuje naprawy wyrobów odzieżowych;

10) ocenia jakość dokonanych przeróbek i napraw;

11) dokonuje kalkulacji kosztów i określa ceny wykonanych przeróbek lub napraw wyrobów odzieżowych.

 


 

AU.42 – Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

 

1.Badanie parametrów surowców i wyrobów włókienniczych

Słuchacz:

1) rozpoznaje rodzaje wyrobów włókienniczych;

2) rozróżnia techniki wytwarzania wyrobów włókienniczych;

3) dobiera metody badań surowców i wyrobów włókienniczych;

4) dobiera przyrządy i aparaturę do badania surowców i wyrobów włókienniczych;

5) wykonuje badania laboratoryjne surowców i wyrobów włókienniczych oraz opracowuje i interpretuje wyniki badań laboratoryjnych;

6) wykonuje pomiary parametrów strukturalnych wyrobów włókienniczych;

7) wyznacza parametry strukturalne i użytkowe wyrobów włókienniczych

8) określa właściwości higieniczne, estetyczne i wytrzymałościowe wyrobów włókienniczych

9) określa właściwości konfekcyjne i użytkowe wyrobów włókienniczych;

10) dobiera sposoby konserwacji wyrobów włókienniczych i odzieżowych.

2.Opracowywanie dokumentacji wyrobu odzieżowego

Słuchacz:

1) posługuje się rysunkami żurnalowymi i modelowymi;

2) posługuje się projektem plastycznym wyrobu odzieżowego;

3) stosuje zasady konstrukcji i modelowania form wyrobów odzieżowych;

4) przygotowuje szablony wyrobów odzieżowych ręcznie oraz z wykorzystaniem programów komputerowych;

5) dobiera materiały, narzędzia i przybory do modelowania oraz sporządzania form odzieży;

6) wykonuje stopniowanie szablonów wyrobów odzieżowych;

7) opracowuje dokumentację konstrukcyjno – modelową wyrobu odzieżowego;

8) dobiera rodzaj układu szablonów do asortymentu wyrobów odzieżowych;

9) planuje czynności, wynikające z graficznego zapisu dyspozycji produkcyjnych, zgodnie z technologią wyrobu odzieżowego;

10) dobiera rodzaje ściegów i szwów do określonych operacji technologicznych;

11) dobiera maszyny i urządzenia do rodzaju operacji technologicznych w procesie

wytwarzania wyrobów odzieżowych;

12) opracowuje dokumentację techniczno – technologiczną wyrobu odzieżowego;

13) oblicza koszty wytwarzania wyrobów odzieżowych i wynagrodzenie za wykonaną pracę;

14) sporządza dokumentację wyrobu odzieżowego z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych.