TECHNIK HANDLOWIEC


Technik handlowiec  522305

 

Kwalifikacja: AU.20. Prowadzenie sprzedaży

Kwalifikacja: AU.25. Prowadzenie działalności handlowej

Zawód technika handlowca jest obecnie najbardziej poszukiwanym zawodem na rynku pracy. Prognoza rynku wskazuje, że tendencja ta w najbliższych latach nie ulegnie zmianie.

  1. Cele kształcenia w zawodzie:

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań:

– organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowania towarów do sprzedaży.

– wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.

– prowadzenia działań reklamowych i marketingowych.

– organizowania i prowadzenia działalności handlowej.

– zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

 

Nauczysz się:

 

– dokonywać ilościowej i jakościowej kontroli towarów przeznaczonych do sprzedaży.

– określać formy transportu wewnętrznego i magazynowania towarów.

– stosować przepisy prawa o odpowiedzialności materialnej.

– przestrzegać zasad obsługi klienta w różnych formach sprzedaży.

– obsługiwać urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy.

– sporządzać dokumenty potwierdzające sprzedaż towarów.

– dokonywać analizy rynku dotyczących oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych.

– dobierać i stosować narzędzia promocji odpowiednie do oferty handlowej.

– organizować prace dotyczące ilościowego i jakościowego odbioru towarów.

– sporządzać dokumenty dotyczące rozliczeń finansowych, rozrachunków z pracownikami i kontrahentami oraz instytucjami publicznoprawnymi.

 

Perspektywy zawodowe;

 

Po ukończeniu tego kierunku znajdziesz pracę w:

– zakładach przemysłu elektronicznego;

– przedstawiciel handlowy firm.

– personel zarządzający placówkami detalicznymi i hurtowymi.

– specjaliści do spraw sprzedaży i marketingu.

– specjaliści do spraw reklamy.

– pracownik hurtowni, magazynu, hipermarketu.

– personel w działach logistyki.

 

Absolwent tego kierunku nabywa również umiejętności praktyczne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie handlu.

 

Możliwości dalszego kształcenia:

 

Absolwenci mogą również kontynuować naukę e ramach studiów licencjackich lub magisterskich na różnych kierunkach.

Szkoła zapewni umiejętności zawodowe zdobywane w ramach następujących zajęć edukacyjnych:

– Bezpieczeństwo i higiena pracy

– Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

– Język obcy zawodowy

– Kompetencje personalne i społeczne

– organizacja pracy zespołu

– towaroznawstwo

– prawo konsumenta

– marketing

– podstawy ekonomii

– technika pracy biurowej

– statystyka

AU.20.Prowadzenie sprzedaży

– organizowanie sprzedaży

– sprzedaż towarów

AU.25. Prowadzenie działalności handlowej

– organizowanie działań reklamowych i marketingowych

– sporządzanie dokumentacji ekonomiczno – finansowej