Święto Konstytucji


Święto Konstytucji

231 lat temu w Zamku Królewskim w Warszawie Sejm Czteroletni przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Była to druga na świecie (po amerykańskiej z 1787 roku) i pierwsza w Europie ustawa regulująca organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.

Autorami Konstytucji 3 maja byli król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj. Celem ustawy rządowej miało być ratowanie Rzeczypospolitej, której terytorium zostało uszczuplone w wyniku I rozbioru przeprowadzonego w 1772 roku przez Prusy, Austrię i Rosję.

Konstytucja, której ustanowienie odbiło się szerokim echem w całej Europie, zmieniła ustrój państwa na monarchię konstytucyjną, wprowadziła trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą oraz ograniczyła demokrację szlachecką, znosząc formalnie liberum veto. Ustawa rządowa wprowadziła również stałą armię, której liczebność miała sięgać 100 tysięcy żołnierzy.

29 kwietnia 1919 roku Sejm Ustawodawczy uznał rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja za święto narodowe odrodzonego państwa.