Godziny otwarcia biblioteki

rok szkolny 2020/2021

Poniedziałek 12:30 – 16:30
Wtorek 10:30 – 10:45
Środa 09:10 – 14:10
Czwartek 13:10 – 14:10
Piątek 09:10 – 14:10

 

KÓŁKO BIBLIOTECZNE WTOREK 14.10-14.55

Cele kółka bibliotecznego:

-integracja uczniów

-poznanie pracy bibliotekarza

-rozwijanie zainteresowań

-promowanie książki, biblioteki i czytelnictwa

-uczenie właściwych zachowań w bibliotece


 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

 • Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczycieli, pracownicy szkoły
 • Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres dwóch tygodni, lektury oraz książki popularno naukowe na okres jednego miesiąca
 • Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów, matury mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej liczby książek.
 • Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią zamówień, może przed upływem terminu zwrotu poprosić o jej sprolongowanie.
 • Prośbę czytelnika o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.
 • Książki oraz inne dokumenty biblioteczne należy szanować jako wspólne dobro, zauważone uszkodzenia zgłasza się nauczycielowi bibliotekarzowi lub łącznikowi bibliotecznemu.
 • W przypadku zgubienia lub zniszczenia książki należy odkupić taką samą. Jeżeli to nie jest możliwe biblioteka może się zgodzić w niektórych przypadkach na zwrócenie w zamian innych książek o aktualnej wartości rynkowej.
 • Pod koniec roku szkolnego książki oraz inne dokumenty biblioteczne winny być zwrócone do biblioteki w ogłoszonym przez nią terminie.

REGULAMIN CZYTELNI

 • Z czytelni może korzystać każdy uczeń.
 • W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów czytelni i wypożyczalni wpisując się do “Książki odwiedzin czytelni”.
 • Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 • Do czytelni nie wolno wnosić okryć wierzchnich
 • Teczki, plecaki z książkami należy położyć w miejscu nie utrudniającym poruszanie się po czytelni (np. pod stołami )
 • W czytelni należy zachować ciszę.
 • W czytelni nie można spożywać posiłków
 • Wykorzystane czasopisma odnosi się na ustalone miejsce a książki z wypożyczalni oddaje się do nauczyciela bibliotekarza co potwierdza się wpisaniem daty zwrotu w “Książce odwiedzin czytelni”.
 • Niektóre wydawnictwa z księgozbioru podręcznego oraz czytelni mogą być wypożyczone do domu pod koniec pracy biblioteki, pod warunkiem zwrotu następnego dnia przed lekcjami.
 • Książki, czasopisma i inne dokumenty należy szanować. Zauważone uszkodzenia należy zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.

PONADTO W CZYTELNI UCZEŃ MA PRAWO do korzystania z komputerów oraz zasobów w granicach określonych przez nauczyciela bibliotekarza Korzystając z komputerów należy:

 • zachować spokój i rozwagę
 • dbać o porządek i ład na stanowiskach komputerowych
 • czytać uważnie komunikaty pojawiające się na ekranie monitora
 • wykonywać czynności dokładnie wg poleceń i instrukcji
 • użytkować sprzęt zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, jego przeznaczeniem i warunkami pracy
 • informować nauczyciela bibliotekarza o wszelkim nieprawidłowym działaniu stacji roboczych
 • stosować się do ograniczeń licencyjnych dostępnego oprogramowania

Użytkownikowi nie wolno:

 • Uszkadzać lub narażać na uszkodzenie sprzętu komputerowego
 • Korzystać z komputerów, zasobów i informacji, do których właściciel lub administratorzy nie przydzielili mu dostępu
 • Instalować jakiegokolwiek oprogramowania
 • Uruchamiać oprogramowanie, które swoim działaniem może powodować zaburzenia stabilności pracy systemu
 • Dokonywać jakichkolwiek zmian w konfiguracji oraz plikach systemowych
 • Utrudniać prace i dezinformować innych użytkowników
 • Przeszkadzać głośnym zachowaniem
 • Samodzielnie włączać i wyłączać urządzeń
 • Wykorzystywać oprogramowania oraz konta do realizacji celów niezgodnych z prawem polskim i międzynarodowym

  „Biblioteka jest instytucją ,
  która całym swoim istnieniem
  świadczy o rozwoju kultury.
  Jest ona, bowiem skarbnicą piśmiennictwa ,
  przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy.”
  /Jan Paweł II/

  KONKURS NA NAJLEPSZEGO CZYTELNIKA 2018/2019 ROKU  Cele konkursu:


  -promocja czytelnictwa
  -utrwalanie nawyku obcowania z książką
  -podnoszenie kultury czytelniczej uczniów
  -zachęcenie do czytania książek spoza kanonu lektur obowiązkowych
  -kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem i przekazywania zapamiętanych wiadomości

  Zasady konkursu:


  -konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły
  -czas trwania konkursu – cały rok szkolny 2017/2018
  -ocenie konkursowej podlega aktywność i kultura czytelnicza uczniów
  -terminowość oddawania książek przez czytelnika, dbałość czytelnika o wypożyczone książki
  -kultura zachowania ucznia na terenie biblioteki


  Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi
  15.06.2018r.
  Zwycięzca konkursu otrzymuje nagrodę oraz dyplom.
  Rozdanie nagród laureatom konkursu, odbędzie się w dniu zakończenia roku szkolnego.


  Październik – Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

  KONKURS NA ,,NAJŁADNIEJSZĄ ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI’’.

  Cele konkursu

  -zainteresowanie książką

  -rozwijanie zdolności manualnych

  -rozwijanie wyobraźni twórczej

  -popularyzacja literatury

  Uczestnicy

  Konkurs skierowany jest do uczniów ZSO1 ul. Cechowa 57 w Krakowie

  Warunki udziału w konkursie

  -konkurs ma charakter indywidualny:

  jeden uczestnik zgłasza tylko jedną pracę, która ma postać dwustronnej zakładki do książki, wykonanej samodzielnie w dowolnej technice plastycznej lub krawieckiej

  Kryteria oceny prac

  -pomysłowość

  -oryginalność ujęcia tematu

  -estetykę wykonania pracy

  -samodzielność wykonania

  Terminy

  Konkurs trwa od 1 do 31 października 2017 r.

  Prace należy dostarczać do biblioteki do dnia 31 października 2017 r.

  Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 6 listopada 2017 r.