KRAWIEC


Branżowa Szkoła I stopnia nr 19 im. Stanisława Wyspiańskiego jest szkołą wchodzącą w skład Zespołu Szkół Odzieżowych Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie – szkoły o ponad 140 – letniej tradycji.


W naszej szkole panuje atmosfera tolerancji i bezpieczeństwa. Stwarzamy możliwości rozwijania własnych zainteresowań poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych.

Dysponujemy życzliwą i doświadczoną kadrą nauczycieli. Kształcimy ludzi otwartych, elastycznych i przygotowanych do życia zawodowego. Dysponujemy dobrymi warunkami lokalowymi i nowoczesnymi pracowniami.

Prowadzimy nabór do KLASY INTEGRACYJNEJ.

Limit przyjęć:  jeden oddział

Przedmioty punktowane ze świadectwa:

 • język polski
 • plastyka
 • technika
 • język obcy w trakcie nauki: angielski

Nie ma limitu punktów przy przyjęciu

 

 


 

Kwalifikacja  
MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych  

MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych


1. Projektowanie wyrobów odzieżowych
Uczeń:
1) posługuje się projektami plastycznymi wyrobów odzieżowych;
2) wykonuje pomiary krawieckie;
3) dobiera materiały odzieżowe, dodatki krawieckie i zdobnicze do asortymentu odzieży;
4) stosuje zasady konstrukcji i modelowania form wyrobów odzieżowych;
5) wykonuje modelowanie form wyrobów odzieżowych;
6) przygotowuje szablony wyrobów odzieżowych;
7) projektuje układy szablonów zgodnie z zasadami;
8) planuje operacje technologiczne związane z wykonywaniem wyrobów odzieżowych;
9) dobiera rodzaje ściegów i szwów do określonych operacji technologicznych;
10) dobiera sposoby wykończania i uszlachetniania wyrobów odzieżowych.
2. Wykonywanie wyrobów odzieżowych
Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją wyrobów odzieżowych;
2) oblicza zużycie materiałów odzieżowych i dodatków krawieckich;
3) dokonuje rozkroju materiałów odzieżowych;
4) dobiera maszyny i urządzenia do wykonywania określonych wyrobów odzieżowych;
5) dobiera oprzyrządowanie maszyn szwalniczych;
6) obsługuje maszyny szwalnicze;
7) rozpoznaje nieprawidłowości w działaniu mechanizmów maszyn szwalniczych;
8) łączy elementy wyrobów odzieżowych;
9) wykonuje czynności związane z wykończaniem i uszlachetnianiem wyrobów odzieżowych;
10) stosuje obróbkę parowo-cieplną materiałów i wyrobów odzieżowych;
11) określa zakres prac związanych z przeróbką lub naprawą wyrobów odzieżowych;
12) oblicza koszty wykonania wyrobów odzieżowych;
13) ocenia jakość wykonanych wyrobów odzieżowych.


OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA

Umiejętności zawodowe, stanowiące kwalifikacje w zawodzie

W wyniku realizacji kształcenia w zawodzie uczeń (słuchacz) powinien umieć:

 • czytać rysunek żurnalowy;
 • wykonać rysunek modelowy wyrobu odzieżowego na sylwetce podstawowej;
 • dobrać materiały odzieżowe i dodatki krawieckie do podstawowych wyrobów odzieżowych z uwzględnieniem ich funkcji użytkowych oraz zasad konserwacji;
 • odczytać podstawową dokumentację techniczno-technologiczną wyrobów odzieżowych;
 • przygotować podstawowe maszyny i urządzenia do podjęcia pracy zgodnie z wymaganiami technologicznymi, przeciwpożarowymi, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • obsłużyć podstawowe maszyny i urządzenia zgodnie z wymaganiami technologicznymi, przeciwpożarowymi, bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wykona formy i szablony podstawowych wyrobów odzieżowych;
 • wykona modelowanie konstrukcyjne i wtórne podstawowych wyrobów odzieżowych zgodnie z projektem plastycznym i aktualną linią mody;
 • objaśnić zasady obliczania zużycia materiałów odzieżowych i dodatków krawieckich w przemysłowej produkcji odzieży;
 • obliczyć zużycie materiału odzieżowego i dodatków krawieckich w produkcji usługowo – miarowej;
 • wykonać kolejne etapy procesu wytwarzania podstawowych wyrobów odzieżowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowymi oraz wymaganiami technologicznymi;
 • zorganizować własne stanowisko pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy i przeciwpożarowymi;
 • zastosować zasady kontroli zapewniające wysoką jakość wyrobów odzieżowych;
 • objaśnić zasady organizowania procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie odzieżowym i w zakładzie usługowym;
 • objaśnić zasady określania rentowności wyrobu odzieżowego;
 • określić i ocenić własne umiejętności zawodowe w zależności od wybranej drogi zawodowej;