Nauka zdalna w Zespole Szkół Odzieżowych nr 1 w Krakowie

Nauka zdalna w Zespole Szkół Odzieżowych nr 1 w Krakowie

Dyrektor Zespołu Szkół Odzieżowych nr 1 w Krakowie  informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek  systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zadanie szkoły realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 1. Tygodniowy zakres treści nauczania jest zgodny z obowiązującą podstawą programową, szkolnym zestawem programów nauczania i tygodniowym planem zajęć. Nauczyciele – w miarę możliwości – realizują wszystkie treści programowe zgodne z podstawą programową
 2. Realizacja treści programowych odbywa się poprzez:
 • prowadzenie zajęć online  z wykorzystaniem aplikacji, komunikatorów i innych narzędzi,
 • prowadzenie konsultacji dla uczniów w formie online lub wymiany wiadomości elektronicznych,
 • udostępnienie uczniom materiałów do pracy samodzielnej i następnie monitorowanie poziomu realizacji wskazanych treści,
 • zadawanie prac domowych w formie pisemnej lub wszelkich quizów i arkuszy do wypełniania online.
 • inne (zgodne z decyzją nauczyciela)
 1. Monitorowanie poziomu wiedzy uczniów i ich ocenianie prowadzi się poprzez:
 • obserwację postępów ucznia podczas zajęć online i konsultacji elektronicznych lub telefonicznych,
 • zadawane prace domowe pisemne (ocenianiu podlegają także skany, dokumenty print screen i inne),
 • odpowiedź ustną uczniów w trakcie zajęć online i konsultacji,
 • zadania w formie quizów, arkuszy i innego typu narzędzi dostępnych na platformach Inernetowych.
 1. Uczniowie, słuchacze KKZ mają obowiązek uczestniczyć we wszystkich forma zajęć zgodnie z tygodniowym planem lekcji
 2. Informacje o postępach w nauce oraz uzyskanych ocenach uczniowie oraz ich rodzice uzyskują poprzez kontakt z nauczycielem lub wychowawcą podczas dyżuru.
  6. Rodzice mają możliwość konsultacji z nauczycielem sytuacji szkolnej ucznia. Konsultacje odbywają się w ustalonym terminie drogą telefoniczną lub elektroniczną.

Andrzej Pawlikowski – dyrektor Zespołu Szkół Odzieżowych nr 1 w Krakowie